Jakie mogą być skutki nie wykonywania przeglądów zbiornika ppoż?

sty 28, 2024

Zespół serwisowy Miltom

Konsekwencje zaniechania wykonywania przeglądów mogą być bardzo poważne. Brak konserwacji niesie za sobą niebezpieczeństwo utraty ochrony przeciwpożarowej, ponieważ potencjalnie uszkodzony zbiornik nie daje gwarancji prawidłowego działania w przypadku wystąpienia sytuacji zagrożenia.

Możliwe konsekwencje braku przeglądu zbiornika

Najbardziej niebezpiecznym skutkiem braku przeglądów technicznych jest utrata kontroli nad zbiornikiem. Przykładowo, w trakcie trwania niezdiagnozowanej awarii depozytu wody gaśniczej może dojść do zdarzenia, które spowoduje wybuch pożaru. W takiej sytuacji akcja gaśnicza, właściwie nie ma szans na powodzenie co niesie za sobą zagrożenie życia osób przebywających na terenie obiektu i utraty składowanego tam mienia. Należy pamiętać, że obiekty chronione przez instalacje ppoż. to w większości przypadków hale magazynowe czy zakłady produkcyjne. Liczba pracujących tam osób i wartość składowanego mienia bywa bardzo duża.

Brak możliwości ubezpieczenia obiektu lub utrata polisy ubezpieczeniowej

Nieprzestrzeganie zaleceń producenta zbiornika, dotyczących przeglądów i konserwacji może spowodować utratę polisy ubezpieczeniowej lub odmowę udzielenia takiej ochrony ze strony ubezpieczyciela. Firmy ubezpieczeniowe wymagają dokumentów stwierdzających sprawność elementów ochrony przeciwpożarowej, m.in. protokołów z przeglądów zbiorników.

Utrata gwarancji producenta

Innym efektem zaniechań konserwacji zbiornika może być utrata gwarancji, gdyż każdy producent zbiornika wymaga wypełnienia zawartych w niej warunków, m.in. okresowych przeglądów depozytu wody. Generalnie brak konserwacji powoduje nadmierne zużycie elementów konstrukcji i może doprowadzić do wielu groźnych w skutkach awarii.

Awarie zbiorników ppoż., których można uniknąć dzięki prawidłowej konserwacji

Do najczęściej występujących awarii, których można uniknąć przy prowadzeniu prawidłowej eksploatacji zbiornika, należą awarie osprzętu i utrata szczelności.

 

Awaria zaworu pływakowego

Element ten gwarantuje prawidłowy dopływ wody do określonego poziomu i jest objęty kontrolą podczas każdego przeglądu zbiornika. Prowadzona jest również jego konserwacja mająca zapewnić jak najdłuższy okres prawidłowej pracy.

W przypadku nieprawidłowej eksploatacji zbiornika i braku konserwacji zawór może ulec uszkodzeniu i spowodować przelewanie się wody lub brak jej dopływu do wymaganego poziomu.

 

Przegąd zbiornika. Zawór pływakowy

Awaria instalacji grzewczej

Innym elementem podlegającym stałemu monitoringowi i konserwacji podczas okresowych przeglądów są grzałki, mające za zadanie utrzymać prawidłową temperaturę wody w zbiorniku i nie dopuścić do jej zamarzania w okresie zimowym. Zamarznięcie wody w zbiorniku może doprowadzić do bardzo dużych i kosztownych zniszczeń w jego osprzęcie i uniemożliwić jego prawidłowe działanie.

Nieprawidłowe działanie czujników i sond poziomu cieczy

Konserwacje systemu elektryczno-sygnałowego są ważnym elementem bezpieczeństwa i bezawaryjnej pracy zbiornika. Jeśli tego typu działania zostaną zaniechane, może to skutkować utratą kontroli nad tym, co się dzieje ze zbiornikiem, a także prowadzić do nieprawidłowych wskazań szafy sterowniczej o niemożliwych do przewidzenia konsekwencjach.

Kontrola działania szafy sterowniczej zbiornika

Nieszczelność zbiornika i zabrudzenia cieczy

Brudna woda w zbiorniku może spowodować bardzo wiele szkód podczas jego użytkowania. Zbiorniki z czystą wodą bardzo rzadko przeciekają. Dlatego jeśli w trakcie przeglądu w zbiorniku zostanie wykryta brudna woda, należy przyjrzeć się bliżej temu problemowi i jak najszybciej znaleźć jego przyczynę. Zanieczyszczenie cieczy najczęściej prowadzi do nieszczelności, problemów z funkcjonowaniem osprzętu wewnętrznego, orurowania i zaworów.

Najważniejsze czynności konserwatorskie

Pierwszym i najważniejszym krokiem prowadzącym do minimalizowania zagrożenia wystąpienia poważnych awarii zbiornika gromadzenia wody i do jego bezawaryjnej pracy jest stały monitoring jego funkcjonowania.

Użytkownik powinien obserwować działanie zbiornika przez codzienną kontrolę jego wskazań na tablicy synoptycznej, ale także przez obserwację struktury zewnętrznej. Takie działania wykonywane są zwykle podczas dziennego obchodu kontrolnego instalacji przeciwpożarowej. W razie jakichkolwiek wątpliwości co do prawidłowości wskazań lub działania systemu kontroli osoba odpowiedzialna za zbiornik powinna natychmiast zawiadomić serwis o zaistniałej sytuacji. Czynności te mają na celu wczesne wykrycie ewentualnych nieprawidłowości i uniknięcie poważniejszej awarii.

Profilaktyka antyawaryjna

Podstawowym warunkiem prawidłowego działania zbiornika na wodę jest wykonywanie przeglądów okresowych zbiornika zgodnie harmonogramem dostarczonym przez producenta.

Nie należy obawiać się operacji mycia wnętrza zbiornika, ponieważ dzięki niej można uniknąć wielu awarii. Czyste zbiorniki rzadko przeciekają i raczej nie sprawiają problemów.

Zastępowanie standardowego przeglądu przez inspekcję dronem ROV, to również częsty błąd. Należy pamiętać, że dron jest narzędziem, które pozwala zajrzeć do wnętrza zbiornika bez konieczności wypuszczania z niego wody. Jest jednak tylko „przedłużeniem wzroku serwisanta”. Umożliwia wykrycie nieprawidłowości, ale nie jest w stanie wykonać żadnych czynności serwisowych.

Czyszczenie wnętrza zbiornika

Kontrole dodatkowe

Profesjonalne firmy serwisowe oprócz okresowych przeglądów zbiorników ppoż. oferują również szczegółowe kontrole dodatkowe w zakresie:

elektryczno-sygnałowym,

sprawdzenie działania sond poziomu cieczy i baterii grzewczych, stanu tras kablowych oraz izolacji przewodów, podzespołów szafy sterowniczej, wykonanie pomiarów parametrów instalacji (rezystancji i impedancji), diagnostykę błędów z odczytów sterowników,

• stanu ogólnego,

sprawdzenie powłok antykorozyjnych pokrycia dachu, płaszcza zbiornika i osprzętu zewnętrznego, kontrolę szczelności oraz izolacji wewnętrznej zbiornika, membrany EPDM lub PVC, weryfikację działania i konserwację zaworu pływakowego, kontrolę zakotwienia zbiornika oraz połączeń śrubowych, ogólnego stanu konstrukcji, inspekcję wnętrza zbiornika ppoż. dronem ROV.

Kontrolę, inspekcję lub dodatkowy przegląd zbiornika można wykonać w każdej chwili.

Podsumowanie

W razie wystąpienia jakichkolwiek wątpliwości co do prawidłowego działania zbiornika, profilaktyka jest kluczowa i pozwala przez długi czas cieszyć się bezawaryjną pracą nie tylko zbiornika przeciwpożarowego, lecz także całego systemu ochrony ppoż. Zapewnia bezpieczeństwo ludzi i mienia w obiekcie, jak również gwarantuje brak problemów natury formalnej, związanej z inspekcjami i kontrolami organów zewnętrznych odpowiedzialnych za bezpieczeństwo ppoż. czy ubezpieczycieli wydających polisy ubezpieczeniowe.

Jacek Frączek

Specjalist ds. serwisu